Behandeling

De behandeling bij de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) is gericht op terugkeer naar de maatschappij. Onze behandelingen zijn daarom voor een groot deel gericht op het oefenen en aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor ‘risicoreductie’, resocialisatie en ontslag van de afdeling. De behandeling vindt plaats volgens de zorgprogramma’s van de FPK.

Verblijf is ook een vorm van behandeling; het klimaat op de afdeling is gericht op het bieden van veiligheid en structuur aan cliënten. Zo kunnen zij leren omgaan met hun aandoening en werken aan hun behandeldoelen. De wijze van bejegening is dan ook cruciaal.

Die bejegening kenmerkt zich door het aangaan van verbinding. Medewerkers zijn benaderbaar en proberen de patiënt te motiveren om ook na het wegvallen van het gedwongen kader open te blijven staan voor begeleiding en behandeling. De behandelrelatie tussen medewerker en cliënt is duurzaam. Op de FPK besteden we ook veel tijd en aandacht aan nazorg.

Behandelplan
Bij een delict hebben meestal verschillende factoren een rol gespeeld. Denk aan psychische stoornissen of stressfactoren. Het doel is om deze elementen zo te beïnvloeden dat iemand niet weer een delict pleegt. Dat doen we met het behandelplan, dat we waar mogelijk samen met de cliënt opstellen. We doen dit met aandacht en ruimte voor iemands persoonlijke situatie en culturele context. Ook de naaste omgeving van de cliënt wordt hier zo veel mogelijk bij betrokken.

Op de FPK werken we bovendien nauw samen met de FAZ (ambulante zorg) en de reclassering.

Therapie en activiteiten
De sociotherapie staat tijdens de klinische opname centraal. Belangrijke begrippen zijn ‘leren’, ‘omgaan met’, ‘oefenen’ en ‘onder controle krijgen’.

De therapieën vinden individueel of in een groep plaats.

Een deel van ons therapie-aanbod:

  • Psycho-educatie
  • Medicatie
  • Sociale-vaardigheidstraining
  • Muziektherapie
  • Psychomotore therapie
  • Creatieve therapie

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan een zinvolle dagbesteding voor onze cliënten. Het activiteitenprogramma bestaat onder meer uit sport, handvaardigheid, computergebruik, tuinactiviteiten en oriëntatie op arbeid. Ook zijn er in de kliniek werkprojecten waaraan cliënten kunnen deelnemen, zoals werken in de groenvoorziening en catering. Later in de behandeling is externe dagbesteding ook mogelijk.

We werken samen met Jellinek voor cliënten die naast hun psychiatrische problemen ook een verslaving hebben. Binnen de kliniek zijn alcohol en drugs niet toegestaan.

Verlof
In de behandeling ligt de nadruk op het verder ontwikkelen van vaardigheden en het toewerken naar terugkeer in de maatschappij. Dat gebeurt op verschillende manieren: we oefenen met vrijheden en verlof, binnen en buiten de kliniek. De focus bij deze resocialisatie ligt steeds op veiligheid.

We verbinden de behandeling met het ‘vrijhedenstappenplan’ en de situatie waar de cliënt in terugkeert. De cliënt wordt actief betrokken bij de uitwerking van dit plan en het formuleren van zijn of haar verlofdoelen.