Privacy

Privacyverklaring Inforsa Reclassering

Inforsa Reclassering is onderdeel van Arkin. Hoe met jouw privacy wordt omgegaan, is
binnen Arkin bij elk onderdeel van Arkin hetzelfde geregeld. Arkin is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze organisatie. Arkin hecht veel waarde aan de privacy van cliënten en bezoekers van onze locaties en de website. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Arkin persoonsgegevens verwerkt. Naast de privacyverklaring heeft Arkin voor medewerkers van de Reclassering een apart reglement: Privacyreglement Reclassering Inforsa waarin gedetailleerd beschreven staat hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan binnen Inforsa.

Persoonsgegevens
Arkin respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt vastgelegd en verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon. Denk daarbij aan normale persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en bijzondere persoonsgegevens zoals: informatie over je gezondheid en over je strafrechtelijke verleden.

Doeleinden verwerkingen
Arkin verwerkt je gegevens met bepaalde doelen. Hieronder vind je de doelen waarvoor Arkin jouw gegevens kan gebruiken:
• Uitvoeren van wettelijke reclasseringstaken
• Het beheer van de instelling, denk hierbij aan de (financiële) administratie van Arkin
• Wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden
• Het behandelen van een claim,(tucht)klacht of andere rechtsvordering
• Verbeteren van onze dienstverlening

Rechtsgrond verwerkingen
Voor het verwerken van jouw gegevens heeft Arkin een grondslag nodig. De rechtsgronden die Arkin voornamelijk gebruikt voor het verwerken van gegevens zijn:
• De gegeven toestemming
• Het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting
• Het beschermen van het vitaal belang
• Het behartigen van het gerechtvaardigd belang

Gegevensverwerking cliënten
De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, hebben wij o.a. nodig om de reclasseringstaken uit te oefenen, om ons te verantwoorden over de kosten (justitie) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de begeleiding en de zorg (inspectie Justitie en Veiligheid). Indien wij deze gegevens niet ontvangen, kunnen wij niet de kwaliteit van begeleiding en zorg leveren, krijgen wij de verleende zorg niet betaald of kunnen ketenpartners hun dienstverlening niet naar jou of Arkin uitvoeren.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al je persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens beveiligd en versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Alles wat je met de reclasseringswerker bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Je reclasseringswerker bespreekt je situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we je wie geïnformeerd mag worden over je behandeling. Zonder je toestemming verstrekken wij geen informatie over je behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een reclasseringswerker hiervan afwijken. Er zijn (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze privacyregels, o.a.:

• het doen van onderzoek naar en het geven van voorlichting en advies over personen die
worden verdacht van of zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit;
• het houden van toezicht, al dan niet met elektronische hulpmiddelen;
• het voorbereiden en begeleiden van en het houden van toezicht op de uitvoering van de taakstraf;
• het aanbieden en uitvoeren van een gedragsinterventie;
• het opstellen van een indicatiestellingsadvies en de zorgtoeleiding;
• overige taken die bij wet aan Inforsa worden toegewezen.

Inforsa gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke reclasseringstaken een gezamenlijk cliëntregistratiesysteem (IRIS). Hiervoor hebben reclasseringsorganisaties een overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid gesloten. Deze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid ziet ook op het cliëntportaal, de doorgifte van cliëntgegevens aan de partners in de strafrechtketen, risicotaxaties en statistisch, beleids- of wetenschappelijk onderzoek. Indien je hierover meer wilt weten, klik dan hier.

Gegevensverwerking website
Wij verzamelen via deze website de persoonsgegevens die nodig zijn om u beter gebruik te laten maken van de website van Arkin.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage en afschrift
Je hebt recht op inzage en afschrift van je (bijzondere) persoonsgegevens die worden verwerkt.

Specifiek heb je recht op inzage en op een afschrift van je dossier in IRIS. Inzage in dit dossier kan ook middels digi-d.

Recht op rectificatie
Als persoonsgegevens van jou feitelijk onjuist of onvolledig zijn, heb je recht op verbetering of aanvulling van deze gegevens. Voor jouw dossier in IRIS geldt dat er alleen een aanvulling kan worden gemaakt op jouw dossier en geen verbetering.

Recht op verwijdering
Het recht op verwijdering van gegevens is in sommige gevallen mogelijk. Arkin kan dit verzoek weigeren indien er een uitzondering van toepassing is, bijvoorbeeld omdat de gegevens nog nodig zijn om de reclasseringstaken uit te oefenen.

Recht op beperking van verwerking
Je hebt het recht dat je gegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dat kan alleen indien:

➢ je van mening bent dat de persoonsgegevens niet juist zijn,
➢ de verwerking van persoonsgegevens is onrechtmatig en wilt niet dat je gegevens worden gewist,
➢ Arkin heeft de gegevens niet meer nodig voor een bepaald doel (los van het bewaren) maar jij hebt ze zelf nodig voor het instellen van een rechtsvordering,
➢ of in afwachting van je (recht op) bezwaar wil je niet dat je gegevens worden verwerkt.

Recht op bezwaar
Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet mogen worden verwerkt voor een expliciet en gerechtvaardigd, kun je bezwaar indienen. Arkin kan besluiten het bezwaar niet te accepteren wanneer zij van mening is dat je persoonsgegevens om zwaarwegende redenen (het gerechtvaardigd doel) toch moeten worden gebruikt.

Intrekken toestemming
Als je ons toestemming hebt verleend voor bepaalde verwerkingen, kun je deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.

Cookiebeleid
Wil je iets meer weten over de wijze waarop Arkin met de persoonsgegevens van haar cliënten en bezoekers omgaat? Bekijk dan onze pagina over cookiebeleid.

Contact
Arkin neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan.

Onze algemene contactgegevens zijn:

Stichting Arkin
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam

E-mailadres: info@arkin.nl
Telefoonnummer: 020-5900 5000

Indien je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens niet wordt uitgevoerd volgens de wet (AVG en UAVG), kun je een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via: functionarisgegevensbescherming@arkin.nl

Het is ook mogelijk om je klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder gegevensbescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De laatste wijzigingen die zijn aangebracht op deze privacyverklaring, dateert van:
26/09/2023

Meer informatie
Op vragen over privacy die betrekking hebben op een ander onderwerp dan hierboven genoemd, geeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogelijk antwoord. De AVG geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens en meldingen die aan de Autoriteit Persoonsgegevens moeten worden gedaan.