Ambulante zorg

De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) behandelt cliënten met een forensische titel of met vergelijkbare risico’s, zoals een risico op delictgedrag of een zeer problematische interactie met de omgeving. De FAZ werkt in gezamenlijkheid toe naar een perspectief dat past bij de cliënt, zijn naasten en de maatschappij. Daarbij staan waardigheid en veiligheid voorop.

Onze cliënten hebben psychiatrische, verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek. Soms hebben zij ook een (lichte) verstandelijke beperking. Daarnaast spelen er vaak problemen op verschillende levensgebieden.

We behandelen kort als het kan en lang als het moet. De focus ligt op het vergroten van iemands zelfredzaamheid. Ook streven we ernaar om de gezondheid en de sociaal-maatschappelijke situatie van de cliënten te stabiliseren en te optimaliseren. Het doel: het doen afnemen van delicten en/of ontwrichtend gedrag.

De FAZ biedt behandelingen aan binnen een juridisch kader en op vrijwillige basis.

Onze outreachende en poliklinische teams zijn actief in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, de Gooi- en Vechtstreek en Veenendaal. Bekijk alle locaties.

De FAZ levert een sterke bijdrage aan het behandelen en begeleiden van forensische en ontwrichtende cliënten. Daartoe werken we intensief samen met verschillende Veiligheidshuizen, gemeentelijke instanties, de reclassering, andere GGZ-instellingen en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Forensische FACT-teams

De forensische FACT-teams van de FAZ onderscheiden zich met de combinatie van outreachende zorg en poliklinische behandelingen. Deze zorg biedt de FAZ zowel binnen een justitieel kader als vrijwillig. Hierdoor is de FAZ snel in staat om de zorg snel en effectief op- en af te schalen. Daarnaast zijn we expert op het gebied van verslaving bij forensische cliënten. Vanwege de variëteit aan problemen waar onze cliënten mee te kampen hebben is intensieve zorg noodzakelijk. Met de stedelijke en regionale ketenaanpak kunnen cliënten worden gestabiliseerd en behandeld.

Alle forensische FACT-teams van de FAZ zijn CCAF-gecertificeerd.

Forensisch Jeugdteam

Het Forensisch Jeugdteam (FJT) van de FAZ is actief binnen de regio Amsterdam. Dit outreachende team onderscheidt zich van de andere teams vanwege de leeftijd van de jongeren: dit team behandelt jongeren vanaf 15 jaar tot en met 23 jaar. De nadruk ligt bij het ontwikkelen van gezond en sociaal gedrag. De geboden zorg is een combinatie van outreachende zorg en poliklinische zorg. Daarnaast biedt het FJT systeemgerichte behandelingen: de naasten van cliënten worden dan intensief betrokken.

Het FJT is gecertificeerd conform de CCAF-norm.

Meer weten over het Forensisch Jeugd Team van Inforsa? Lees meer over onze doelstelling en werkwijze.

Forensisch Psychiatrische Polikliniek

Bij de Forensisch Psychiatrische Poliklinieken (FPP)  kunnen cliënten niet alleen binnen een verplicht kader in zorg komen, maar ook vrijwillig. Hier komen de cliënten die in staat zijn om op de afspraken te komen en geen intensieve ondersteuning nodig hebben bij maatschappelijke problemen. De behandeling is gericht op het verbeteren van controle over verslaving, agressie of  ander maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Het doel is het bereiken van gedragsveranderingen waardoor het delictrisico naar de achtergrond verdwijnt.

De FPP van de FAZ kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van behandelingen. Dit stelt de FPP in staat om zorg op maat te bieden.