Organisatie

Inforsa behandelt zo’n 155 cliënten klinisch,  ongeveer 600 cliënten ambulant en 1250 cliënten bij de Reclassering. Ruim 400 medewerkers ondersteunen hen vanuit diverse locaties in Amsterdam en Hilversum. De organisatie Inforsa is onderdeel van Stichting Arkin.

Medewerkers

De medewerkers van Inforsa vormen naast de cliënten het hart van Inforsa. Het zijn hoogopgeleide professionals die up-to-date kennis hebben over de behandelprocessen.

Meer informatie over werken bij Inforsa

Missie

Inforsa, omdat er meer nodig  is
Inforsa pakt het tijdelijk over daar waar de ander het niet meer aan kan. We integreren forensische, psychiatrische en verslavingsgeneeskundige behandelingen en zijn daarmee expert op het gebied van complexe problematiek. Wij bereiken veiligheid door enerzijds het geven en dragen van verantwoordelijkheid en anderzijds door een behandelklimaat, gericht op ondersteuning en herstel vanuit vertrouwen en verbinding. Wij dragen bij aan de vermindering van grootstedelijke sociale problematiek zoals overlast en criminaliteit door kwetsbare mensen uit hun uitzichtloze situatie te helpen of hen daarin bij te staan en te werken aan hun herstel.

Visie

Bij Inforsa worden cliënten behandeld of begeleid met ernstige psychiatrische aandoeningen of gedragsstoornissen, vaak gecompliceerd door verslavingsproblematiek (of, bij de ambulante sector, verslaving als primaire stoornis), die hebben geleid of voortdurend leiden tot delictgedrag en/of ontwrichting van het zorgsysteem. De psychiatrische behandeling in engere zin wordt ‘state of the art’ uitgevoerd door hoog opgeleide professionals met up-to-date kennis.

Wij behandelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Stichting Verslavingsreclassering GGz (SVG) en gaan uit van de meest recente protocollen.

Het werk bij Inforsa is om verschillende redenen moeilijk en speciaal. Omdat de cliënten (betekenisvol) contact met anderen niet gemakkelijk (meer) toelaten , omdat ze achterdochtig zijn, omdat ze heel veel negatieve ervaringen hebben. Het zijn mensen met vaak ernstige gedragsproblemen die soms ook ernstige agressie naar anderen (of zichzelf) vertonen. Bij Inforsa zijn de professionals zich er nadrukkelijk van bewust dat de psychiatrische behandeling niet los staat van bejegeningsaspecten en/of de algemene zorgpraktijk maar daar juist en zelfs van afhankelijk is.

Verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid

In de verschillende onderdelen van Inforsa is de visie verder uitgewerkt en toegespitst op de doelgroep en het soort van behandeling dat wordt geboden. Met kernwaarden als verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid zo hoog in het vaandel is het van essentieel belang dat die verbinding zoveel als mogelijk ook in de organisatie wordt gefaciliteerd. Verbinding kan zich uiten in de relatie met de cliënt, maar ook met naastbetrokkenen en andere stakeholders zoals gemeente, politiek en financiers.