Veilige en waardige zorg

Doelgroep en opnamecriteria LIZ

Doelgroep

De doelgroep van de kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) bestaat uit cliënten met ernstige, meervoudige psychiatrische aandoeningen die een langdurige patroon van ernstig ontregelend (ontwrichtend) gedrag vertonen. Het gaat hier om cliënten met chronische psychotische- en stemmingsstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en gedragsstoornissen, vaak in combinatie optredend.

Deze cliënten zijn moeilijk in zorg te krijgen en/of te houden, hun vaak explosieve gedrag is moeilijk te voorspellen. In de interactie tussen de cliënt en zijn omgeving is een negatieve spiraal ontstaan. In veruit de meeste gevallen is er spraken van langdurige gedwongen opname in het kader van de Wet BOPZ (Rechterlijke Machtiging). Het vermogen tot adequate zelfzorg, het zelfstandig aanbrengen van orde en regelmaat in het bestaan is beperkt tot afwezig. Vaak zijn er problemen op administratie en/of financieel gebied. Het vermogen om positief gedrag aan te leren en buiten het dagelijkse leven toe te passen is beperkt gebleken.

Opnamecriteria LIZ:

De cliënten die opgenomen worden in de kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) zijn al minimaal één keer op een Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) opgenomen geweest. Op basis van die opname wordt de indicatie voor de LIZ gesteld. Verdere opnamecriteria zijn:

  • Cliënten in de klinische afdelingen met gesloten mogelijkheid, die langer durende en zwaar­der gestructureerde zorg behoeven dan de bestaande voorzieningen kunnen bieden, of die de doorstroming in de opname- en vervolgafdelingen belemmeren en hun afdelingen over­be­lasten.
  • Cliënten die – te lang – in de Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB Inforsa) verblijven omdat door- en terugplaatsing naar de gewone GGZ niet haalbaar en/of niet verantwoord is c.q. cliënten bij wie de terugplaatsing niet of slechts gedeeltelijk gelukt is.
  • Cliënten die, mede door de problemen binnen de GGZ, buiten de GGZ zorg zijn geraakt en langer durende gestructureerde zorg nodig hebben. Zij worden veelvuldig aangetroffen in penitentiaire inrichtingen, opvanghuizen of zwervend op straat.

De opnameduur in de LIZ is maximaal vijf jaar.

Contra-indicaties

  • Irreversibele organische psychosyndromen;
  • Verstandelijke beperking (IQ<80);
  • Primaire verslavingsproblematiek;
  • Ernstige somatische aandoeningen, die veel somatische zorg vereisen;

Rol verwijzer

De GGZ-voorziening van herkomst heeft een ‘terugkeer­garantie’ voor de in de kliniek van de Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) opgenomen cliënten. Deze instelling blijft dus mede probleem­houder en mede verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat: heropname in de instelling van herkomst dan wel doorplaatsing naar een vorm van beschermd en begeleid wonen.

Dit betekent onder andere dat de verwij­zende behandelaar met enige regelmaat, deelneemt aan de behandelplanbesprekingen binnen de LIZ. Dit betekent ook dat de LIZ zich niet alleen richt op de cliënt, maar in latere fasen van de behandeling ook op de behandelsetting van de verwijzer.

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin