Veilige en waardige zorg

Behandeling en therapieën LIZ

Niet alleen kwaliteit in behandeling, maar vooral ook kwaliteit van leven voor de cliënten staat bij ons voorop. De behandeling zal vanuit twee invalshoeken (psychiatrisch en orthopedagogisch) ingezet worden. Het behandelplan met de verschillende deelplannen daaronder zal zich voornamelijk richten op:

  1. Het aangaan en opbouwen van een emotionele band met de belangrijke anderen in de directe omgeving, waardoor ontwikkeling mogelijk is.
  2. Het vergroten van het zelfvertrouwen en inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen.
  3. Het aanleren en versterken van nieuw en adequaat gedrag.
  4. Continuering van de stabiele fase van de stoornis.
  5. De verwijzende instelling zal vanaf begin betrokken worden zodat de cliënt op de juiste wijze weer terug kan naar deze instelling.

Psychiatrische benadering
De psychiatrische behandeling die geboden wordt is gebaseerd op bio-psychosociale model. In dit model gaat men ervan uit dat bij de totstandkoming van de symptomatologie en de behandeling daarvan biologische, psychologisch en sociale factoren interacteren.

Orthopedagogische benadering
Deze benadering gaat uit van de cliënt in zijn geheel en niet alleen de ziekte. Belangrijk hierbij is de balans tussen hetgeen iemand kan en aankan. Daarnaast de balans gedurende de dag, het dagelijks leven met de invulling van de activiteiten. Door te werken met kleine stappen zal de ervaring voor de cliënt succes zijn, waardoor hij in staat is te groeien.

Visie op zorg

De behandeling van maximaal vijf jaar zal in fasen verlopen. Van observatie, naar behandeling, naar afronding/nazorg. De middenfase/behandelingsfase zal de langste tijd in beslag nemen. Hierin moet duidelijk de vooruitgang in kaart gebracht worden, zodat de cliënt daadwerkelijk het gevoel heeft dat hij vooruitgang boekt en uitzicht heeft op een toekomst.

Door het werken volgens een methodisch en cyclisch model zijn wij in staat om goed aan te sluiten bij de cliënt en met kleine stappen vooruit te gaan. Hierdoor zijn wij ook beter in staat om te anticiperen op terugval.

Behandelings- en uitvoeringsplan

Een multidisciplinair behandelteam stelt het behandelplan op. Het team van de kliniek Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) probeert de cliënt daar zoveel mogelijk bij te betrekken. Een complicerende factor is dat de motivatie om mee te werken over het algemeen ontbreekt bij deze cliënten.

Behandelteam

Een behandelteam bestaat uit een psychiater, een gedragsdeskundige, groepsbegeleiders/verpleegkundigen, therapeuten, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkenden. De behandeling wordt vier keer per jaar geëvalueerd door het behandelteam en de verwijzer.

Rol naastbetrokkenen

Regelmatig is er sprake van een ontwrichte relatie tussen cliënt en naastbetrokkenen. We vinden het van belang om de naastbetrokkenen zo snel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Het consultteam inventariseert al tijdens de intake wie de naastbetrokkenen zijn en of zij bij opname van cliënten aanwezig kunnen zijn. Na opname wordt in overleg met cliënt een systeemgesprek georganiseerd, samen met de naastbetrokkenenconsulent.

Naastbetrokkenen worden in overleg met cliënt betrokken bij behandelplanbesprekingen, het maken van signaleringsplannen en kunnen als ervaringsdeskundige betrokken worden in crisissituaties.

Elk team heeft een aandachtsfunctionaris voor naastbetrokkenen. Daarnaast vinden er periodiek bijeenkomsten plaats met naastbetrokkenen waarin uitleg wordt gegeven over de behandeling van de afdeling en wordt psycho-educatie gegeven. Ieder half jaar organiseert de LIZ een naastbetrokkenendag. Met inhoudelijke thema’s/uitleg en rondleiding door het gebouw.

Bekijk meer informatie voor naastbetrokkenen

Therapieën

De kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) biedt verschillende soorten therapie en activiteiten aan, zoals:

  • Individuele gesprekstherapie.
  • Medicamenteuze therapie.
  • Vaktherapieën (psychomotore therapie, muziektherapie, creatieve therapie en kynotherapie, waarbij cliënten door middel van een hond therapeutische vaardigheden leren).
  • Vaardigheidstrainingen ( Held zonder geweld, Libermantraining ‘Omgaan met sociale relaties’ en meta-cognitieve trainingen).
  • Specifieke individuele therapieën (zoals cognitieve gedragstherapie of dialectische gedragstherapie), groepstherapieën en trainingen (psycho-educatie of omgaan met verslavingen) worden op indicatie gegeven.

Voorkomen van dwang en drang

Ter vermindering en voorkoming van dwang en drang heeft de LIZ een de-escalatie ondersteuner aangesteld en is het 1-op-1-team opgericht. Cliënten kunnen zo tijdelijk individueel begeleid worden om een crisissituatie te voorkomen. Daarnaast krijgen cliënten individuele begeleiding om een periode van gedwongen verblijf op hun kamer of afzondering zo kort mogelijk te laten duren.

De-escalatieondersteuner
De de-escalatieondersteuner is een verpleegkundige of groepsbegeleider met een van nature sterk de-escalerende houding in het contact naar anderen. Hij is bedoeld als ultieme bliksemafleider en is door het team (of de cliënt) oproepbaar. Bij voorkeur wordt hij preventief ingeschakeld, om een escalatie te voorkomen.

Het 1-op-1-team
De LIZ werkt met een specifiek 1-op-1-team, bovenop de bestaande bezetting. Deze 1-op-1-begeleiding betekent: op een zeer intensieve manier optimaal aansluiten bij de cliënt in crisis, waarbij aanwezigheid en/of beschikbaarheid een centrale rol speelt. Deze interventie wordt toegepast als de inzet van de de-escalatieondersteuner niet meer toereikend is. De 1-op-1-begeleider neemt dan de taak van de de-escalatieondersteuner over en intensiveert de zorg door -voor korte of langere tijd- volledig beschikbaar te zijn voor de cliënt. Hij biedt actief contact, in welke vorm dan ook. Dit kan variëren van gesprekken, tot het samen iets ondernemen, tot het ‘alleen maar’ aanwezig zijn.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin