Veilige en waardige zorg

Missie en visie KIB

De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) biedt zorg aan cliënten van wie de behandeling in de reguliere GGZ is vastgelopen. De KIB heeft de expertise en ervaring in huis om de impasse in de behandeling te doorbreken en de ontwrichtende situatie te stabiliseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verwijzende instelling en de cliënt.

De aard van de zorg en dienstverlening die door KIB Inforsa wordt geboden is afhankelijk van de situatie van de cliënt, en kan bestaan uit:

  • Consultatie en coaching van het behandelteam, gericht op het voorkomen van een opname van de client in de KIB
  • Kortdurende opname van de client, gericht op tijdelijke ontlasting van het behandelteam
  • Langerdurende opname van de cliënt, gericht op het stabiliseren en reguleren van het gedrag van de cliënt en het creëren van een overdraagbare behandelbeleid gericht op het voorkomen van nieuwe ontwrichting.
  • Algemene deskundigheidsbevordering aan verpleegkundigen en groepsbegeleiders.

Negatieve spiraal doorbreken

De cliënten die opgenomen zijn op de KIB vertonen forse gedragsproblematiek. De behandeling is erop gericht om de negatieve spiraal van acting-out en beheersing (actie en reactie) te doorbreken. Dat doen we door de aandacht en interventies niet zozeer te richten op het probleemgedrag zelf, maar op de factoren die het probleemgedrag veroorzaken en in stand houden. Daarbij is de focus niet op het verleden, maar op het hier en nu gericht.

Relationele benadering

Er wordt gewerkt vanuit een relationele benadering. Deze benadering gaat ervan uit dat ieder mens in goede relatie wil staat met zijn omgeving. Gevoelens van angst, eenzaamheid, afhankelijkheid, wantrouwen, woede et cetera worden gezien als uitingen van het zoeken naar een evenwicht tussen autonomie en verbondenheid. De medewerkers ondersteunen de cliënt in het herkennen van de emoties en het hervinden van de balans. Het bieden van een veilige omgeving en het opbouwen van een samenwerkingsrelatie zijn daarvoor een voorwaarde.

Perspectief bieden

De cliënt wordt een nieuwe start geboden. Samen met de cliënt wordt nagegaan waar zijn behoeftes liggen en op welke manier hij daarin kan voorzien, met ondersteuning vanuit de KIB. De medewerker richt zich niet zozeer op de diagnose of op het probleemgedrag, maar op degene die hij voor zich ziet, met zijn eigen sterke en zwakke kanten, talenten en vaardigheden. Ook het sociale systeem wordt zoveel mogelijk betrokken. De cliënt wordt perspectief geboden en in kleine stapjes wordt er toegewerkt naar steeds meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid.

Probleemgedrag anders benaderen

Op de KIB hanteren ze een andere benadering van probleemgedrag dan reguliere ggz-instellingen. Te vaak hebben cliënten meegemaakt dat er sanctie op sanctie volgt op grensoverschrijdend gedrag. Behandeling en begeleiding raken gaandeweg volstrekt uit beeld. In de KIB zoeken medewerkers naar alternatieve hypothesen over het probleemgedrag. Wat zijn de specifieke behoeftes van de cliënten waaraan zij veiligheid ontlenen? Hoe komen we daaraan tegemoet en hoe voorkomen we dat we cliënten overvragen? Door deze benadering is het ook beter mogelijk om agressie en ander probleemgedrag te voorkomen. De medewerkers zijn zeer sensitief voor signalen van onrust en proberen dit bespreekbaar te maken en preventief op te treden.

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin