Veilige en waardige zorg

Behandeling en therapieën KIB

De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) biedt intensieve behandeling op maat. Iedere cliënt krijgt een individueel geïntegreerd behandelprogramma, bestaande uit diverse onderdelen:

  • Individuele gesprekstherapie
  • Medicamenteuze therapie
  • Vaktherapieën (psychomotore therapie, muziektherapie, creatieve therapie en kynotherapie, waarbij cliënten door middel van een hond therapeutische vaardigheden leren)
  • Vaardigheidstrainingen (Held zonder geweld, Libermantraining Omgaan met sociale relaties en meta-cognitieve trainingen).
  • Specifieke individuele therapieën (zoals schemagerichte therapie of dialectische gedragstherapie), groepstherapieën en trainingen worden op indicatie gegeven.

Verslavingsbehandeling maakt integraal onderdeel uit van de behandeling. Ook voor verslaving geldt dat per cliënt een individueel beleid wordt bepaald. Voor sommige cliënten geldt een gedoogbeleid voor softdrugs. Daarnaast wordt een Libermantraining ‘Omgaan met verslaving’ aangeboden.

De KIB Inforsa betrekt de sociale omgeving nadrukkelijk bij de behandeling van de cliënt. Ook worden familieleden en naasten ondersteund door bijvoorbeeld psycho-educatie en familiebijeenkomsten te organiseren.

Behandelteam

Een behandelteam bestaat uit een psychiater, psycholoog, groepsbegeleiders/ verpleegkundigen, therapeuten, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkenden. Het personeel op de KIB is hoogopgeleid en telt relatief veel agogisch en therapeutisch geschoolde medewerkers. Daardoor is het mogelijk om cliënten intensieve en hoogwaardige persoonsgerichte behandeling te bieden.

Behandel- en verpleegplan

Leidend in de behandeling is het behandelplan. Een multidisciplinair behandelteam stelt samen met de cliënt het behandelplan op. Behandeling op de KIB is erop gericht om de ontwrichting op te heffen en mensen weer goed in balans te brengen. Zowel de cliënt als het verwijzend behandelteam wordt nauw betrokken bij het bepalen van het individuele behandelbeleid. De behandeling wordt eens in de acht weken geëvalueerd door het behandelteam en de verwijzer. Ook de cliënt en zo mogelijk het sociaal systeem wordt betrokken bij de evaluatie.

Elke cliënt heeft zowel een hoofdbehandelaar als één of twee persoonlijk begeleiders. Aan de hand van het behandelplan stellen de persoonlijk begeleiders samen met de cliënt een verpleegplan op. Hierin staan de resultaten die de cliënt met ondersteuning binnen een bepaalde periode wil bereiken. De voortgang van het verpleegplan wordt door de persoonlijk begeleiders wekelijks besproken met de cliënt.

Voorkomen van dwang en drang

Ter vermindering en voorkoming van dwang en drang heeft de KIB Inforsa een de-escalatieondersteuner aangesteld en is het 1-op-1-team opgericht. Cliënten kunnen zo tijdelijk individueel begeleid worden om een crisissituatie te voorkomen. Daarnaast krijgen cliënten individuele begeleiding om een periode van gedwongen verblijf op hun kamer of afzondering zo kort mogelijk te laten duren.

De-escalatieondersteuner
De de-escalatieondersteuner is een verpleegkundige of groepsbegeleider met een van nature sterk de-escalerende houding in het contact naar anderen. Hij is bedoeld als ultieme bliksemafleider en is door het team (of de cliënt) oproepbaar. Bij voorkeur wordt hij preventief ingeschakeld, om een escalatie te voorkomen.

Het 1-op-1-team
De KIB werkt met een specifiek 1-op-1-team, bovenop de bestaande bezetting. Deze 1-op-1-begeleiding betekent: op een zeer intensieve manier optimaal aansluiten bij de cliënt in crisis, waarbij aanwezigheid en/of beschikbaarheid een centrale rol speelt. Deze interventie wordt toegepast als de inzet van de de-escalatie ondersteuner niet meer toereikend is. De 1-op-1-begeleider neemt dan de taak van de de-escalatieondersteuner over en intensiveert de zorg door -voor korte of langere tijd- volledig beschikbaar te zijn voor de cliënt. Hij biedt actief contact, in welke vorm dan ook. Dit kan variëren van gesprekken, tot het samen iets ondernemen, tot het ‘alleen maar’ aanwezig zijn.

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin