Veilige en waardige zorg

Behandeling en therapieën FPK

De behandeling bij de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) is gericht op resocialisatie in een passende vervolgomgeving. De behandeling vindt plaats volgens de zorgprogramma’s van de FPK. Er wordt aandacht geschonken aan de verschillende factoren die een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van het gepleegde delict.

De behandeling heeft tot doel om de psychische stoornissen, stressfactoren, maatschappelijke inbedding, vaardigheden en andere randvoorwaarden zo te beïnvloeden dat de delictsgevaarlijkheid van de cliënt verdwijnt. Dit gebeurt met aandacht en ruimte voor de persoonlijke (culturele) context en situatie van de cliënt. We betrekken daar zoveel als mogelijk ook de naastbetrokkenen van een cliënt bij.

De sociotherapie staat tijdens de klinische opname centraal. Op de verpleegafdelingen wordt op methodische wijze een woon- en leefklimaat gecreëerd, met als doel cliënten te leren omgaan met hun ziekte/handicap zodat ze hun behandeldoelen kunnen bereiken. Begrippen die daarbij horen zijn ‘leren’, ‘omgaan met’, ‘oefenen’, ‘onder controle krijgen’. Zodoende wordt langzaam aan herstel gewerkt.

Er is een samenwerkingsverband met Jellinek voor cliënten waar naast de psychiatrische problematiek ook verslaving een grote rol speelt. Voor cliënten die de kliniek mogen verlaten, zoekt de FPK een passende vervolgbehandeling. Dit om terugval te voorkomen.

Zorgprogramma Kort
Het zorgprogramma Kort is bedoeld voor cliënten met justitiële titel korter dan circa 1,5 jaar. Doel is om cliënt veilig terug laten keren in de maatschappij door het recidiverisico zoveel mogelijk te verminderen middels het aangaan van verbinding en samenwerking, aanleren van tools en door het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Daarnaast is het van belang om de vervolgsetting sneller te betrekken in de behandeling om de overgang soepeler te laten verlopen. De opbouw van de relatie begint bij de intake voor de start van de behandeling en de relatie is niet per definitie eindig: onze verbinding met de cliënt heeft een zo duurzaam mogelijk karakter, ook na ontslag uit de kliniek.

Zorgprogramma Lang
In een TBS-kader is er de ‘opdracht’ tot risicomanagement en het beperken van recidiverisico. Veel is geborgd en geregeld binnen dit systeem. FPK Inforsa spant zich, naast dit gedwongen kader, maximaal in de cliënt te verleiden tot het aangaan van een duurzame verbinding. Met de verbinding als basis in de relatie, wordt geprobeerd de cliënt ook ná het wegvallen van het gedwongen kader te blijven motiveren tot het openstaan voor begeleiding, ondersteuning en coaching. Dit contact en wederzijds vertrouwen schept mogelijkheden om vroegtijdig risico’s te signaleren, cliënt tot inzichten te laten komen en een stabiele factor te zijn mooie en ook moeilijke momenten. Bovendien hopen we hiermee tegenwicht te geven aan de fragmentatie waarmee onze cliënten vanuit hun leergeschiedenis bekend zijn.

Behandelplan

Aan de hand van alle beschikbare informatie wordt een behandelplan opgesteld. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met de cliënt. Een behandelteam bestaat uit een psychiater, psycholoog, groepsbegeleiders/verpleegkundigen, therapeuten, activiteitenbegeleiders en maatschappelijk werkenden.

Het behandelteam evalueert de behandeling eens in de acht tot zestien weken. De frequentie is afhankelijk van de fase van de behandeling of de noodzaak van herziening/revisie van het behandelplan. De cliënt kan daar gedeeltelijk bij aanwezig zijn. Ook de Reclassering of een behandelaar van de instelling waar de cliënt na het verlaten van onze kliniek naar toe gaat, wordt zoveel mogelijk uitgenodigd.

Verpleegplan

Afgeleid van het behandelplan stellen de afdelingsmedewerkers samen met de cliënt een verpleegplan op. Hierin staat beschreven welke doelen de cliënt binnen een bepaalde periode wil bereiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • vaardiger worden in het omgaan met mensen
 • samenwerken
 • communiceren
 • medicatie gebruiken
 • leren herkennen van signalen die optreden als het minder goed gaat
 • en daarover leren praten

De voortgang van het verpleegplan wordt door de afdelingsmedewerker wekelijks besproken met de cliënt.

Therapie-aanbod FPK

 • muziektherapie
 • psychomotore therapie
 • creatieve therapie
 • cognitieve gedragstherapie

Trainingen:

 • Psycho-educatie
 • Agressiehantering
 • Liberman “Omgaan met verslaving”
 • Health4U

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Inforsa - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin